1. ആൾക്കുരങ്ങ്

    1. നാ.
    2. മനുഷ്യനോടു സദൃശ്യമുള്ള കുരങ്ങ്, ഗൊറില്ല, ഒറാങുത്താൻ, ചിമ്പാൻസി മുതലായവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക