1. ആൾബാ

    1. നാ.
    2. കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതന്മാർ കുർബാനസമയത്തു ധരിക്കുന്ന വെളുത്തമുഴുക്കുപ്പായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക