1. ആൾമറ

    1. നാ.
    2. കിണറ്റിനു ചുറ്റും കെട്ടുന്ന കൈവരി
    3. കുളക്കടവിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഉപയോഗത്തിനു കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന മറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക