1. ആൾമാകാണം

    1. നാ.
    2. ഭരണകാര്യാലയം, ആഫീസ്
    3. വരുതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക