1. ഇംഗം

    1. നാ.
    2. ഭൂമി
    3. ഇളക്കാവുന്ന വസ്തു, ജ്ംഗമം
    4. സൂചന, അടയാളം
    5. ഇംഗിതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക