1. ഇംഗനം

  1. നാ.
  2. അറിവ്
  3. ഇളക്കം
  4. അപഗ്രഥിച്ച് ഘടകങ്ങളെ വേർപെടുത്തൽ, വിഗ്രഹിക്കൽ
 2. ഇംഗണം

  1. നാ.
  2. തീപ്പൊരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക