1. ഇംഗാലാമ്ലം

    1. നാ.
    2. കരിവായു, കാർബണ്ഡയോക്സൈഡ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക