1. ഇംഗിതം

    1. നാ.
    2. അഭിപ്രായം, ഉള്ളിലിരിപ്പ്
    3. അഭിപ്രായത്തിന് അനുസൃതമായ ചാഷ്ട
    4. അംഗചലനാദികൾ കൊണ്ടുള്ള സൂചന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക