1. ഇംഗിതജ്ഞ

    1. വി.
    2. ബാഹ്യചേഷ്ടകളിൽനിന്ന് അന്യൻറെ ആഗ്രഹത്തെ അറിയാൻകഴിവുള്ള, അഭിപ്രായത്തെ അറിയുന്ന, സൂചനകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക