1. ഇംഗുദം

    1. നാ.
    2. ഓടൽവള്ളി
    3. ചെറുപുന്ന
    4. ഓടൽമരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക