1. ഇംഗുദി

    1. നാ.
    2. ഓടൽവള്ളി
    3. ഇംഗുദം, ഓടൽമരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക