1. ഇംഗു1

    1. നാ.
    2. ഒരു രോഗം
  2. ഇംഗു2

    1. നാ.
    2. കായം എടുക്കുന്ന ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക