1. ഇംഗ്ലീഷ്, ഇംഗ്ലീ-

  1. നാ.
  2. ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ
  1. വി.
  2. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച
  1. നാ.
  2. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക