1. ഇകണ, ഇകണം

    1. നാ.
    2. കഴഞ്ചി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക