1. ഇകയ്ക്കുക

    1. ക്രി.
    2. കീഴടക്കുക
    3. ലങ്ഘിക്കുക
    4. പിരിയുക
    5. നീങ്ങുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക