1. ഇകറ്റുക

    1. ക്രി.
    2. അകറ്റുക
    3. ഇകലത്തക്കവണ്ണംചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക