1. ഇകലുക

    1. ക്രി.
    2. വെറുക്കുക
    3. തള്ളുക, ഉപേക്ഷിക്കുക
    4. മത്സരിക്കുക, പിണങ്ങുക
    5. ചേരുക, ഒപ്പമാവുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക