1. ഇകഴുക

    1. ക്രി.
    2. നിന്ദിക്കുക, ഇടിച്ചുപറയുക (പ്ര.) ഇകഴ്ത്തുക, (പ്രയോ.) ൻ് പുകഴ്ത്തുക
    3. വെറുക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക, അവഗണിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക