1. ഇകാരം

    1. നാ.
    2. "ഇ" എന്ന അക്ഷരം
  2. ഈകാരം

    1. നാ.
    2. ഈ എന്ന അക്ഷരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക