1. ഇകൈത്തറി

    1. നാ.
    2. വസ്ത്രം നെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം (കൈകൊണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക