1. ഇക്ക

  1. നാ.
  2. കാക്ക, അമ്മാവൻ, കാരണവൻ (മുസ്ലിം.)
  3. ജ്യേഷ്ഠസഹോദരൻ
 2. ഇക്ക്

  1. നാ.
  2. അര, മധ്യം
  3. ആപരത്, ഉപദ്രവം
 3. ഈക്ക്

  1. നാ.
  2. മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം, വിഴുപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക