1. ഇക്കച്ചക്ക

    1. നാ.
    2. കലഹം, കശപിശ, വഴ്ക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക