1. ഇക്കട്ട്

    1. നാ.
    2. ഉപദ്രവം, പ്രയാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക