1. ഇക്കണം

    1. അവ്യ.
    2. ഈ ക്ഷണം, ഈ നിമിഷം
  2. ഇകണ, ഇകണം

    1. നാ.
    2. കഴഞ്ചി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക