1. ഇക്കണക്ക്

    1. അവ്യ.
    2. ഇങ്ങനെ, ഇതുപോലെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക