1. ഇക്കണ്ട

    1. വി.
    2. അടുത്തുകാണുന്ന, പ്രത്യക്ഷമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക