1. ഇക്കര

    1. നാ.
    2. ഇങ്ങേക്കര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക