1. ഇക്കരി

    1. നാ.
    2. പുകയറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക