1. ഇക്കാക്ക

    1. നാ.
    2. ഇക്ക, മൂത്തസഹോദരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക