1. ഇക്കിട്ട്, ഇക്കിട്, ഇക്കിട്ടം

    1. നാ.
    2. എക്കിട്ട, ഇക്കിൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക