1. ഇക്കിയാർ

    1. നാ.
    2. ഇഷ്ടം, ഹിതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക