1. ഇക്കിളി

    1. നാ.
    2. കിക്കിളി, കക്ഷത്തിലും മറ്റും തൊട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരികവികാരം, ചിരിക്കാൻ പ്രരിപ്പിക്കുന്ന സ്പർശം
  2. ഇക്കിൾ

    1. നാ.
    2. എക്കിട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക