1. ഇക്കിളിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ശ്വാസംമേൽപ്പോട്ടാക്കി വയറൊട്ടിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക