1. ഇക്കു

    1. നാ.
    2. കരിമ്പ്. ഇക്കുവില്ലവൻ = കാമദേവൻ (രാ.ച.)
  2. ഇക്ഷുവില്ലൻ, ഇക്കു-

    1. നാ.
    2. കരിമ്പു വില്ലായിട്ടുള്ളവൻ, കാമദേവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക