1. ഇക്കുമത്ത്

    1. നാ.
    2. സമർഥ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക