1. ഇക്കുറി

    1. അവ്യ.
    2. ഇത്തവണ, ഈ പ്രാവശ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക