1. ഇക്കുലാസ്

    1. നാ.
    2. ഇഖ്ലാസ്, സ്നേഹം, ഭക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക