1. ഇക്കേരിപ്പണം

    1. നാ.
    2. ഇക്കേരിനായിക്കന്മാർ അടിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു നാണയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക