1. ഇക്ബാൽ

    1. നാ.
    2. ഭാഗ്യം
    3. സമ്പത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക