1. ഇക്ഷണം

  1. അവ്യ.
  2. ഈ ക്ഷണം, ഈ നിമിഷം, ഇപ്പോൾ, ഇക്കണം
 2. ഈക്ഷണം

  1. നാ.
  2. കണ്ണ്
  3. കാഴ്ച, നോട്ടം
  4. വിചാരം, പരിഗണന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക