1. ഇക്ഷു, ഇക്ഷുകം

    1. നാ.
    2. കരിമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക