1. ഇക്ഷുകാണ്ഡം

    1. നാ.
    2. കരിമ്പിൻ തണ്ട്
    3. കുരുവിക്കരിമ്പ്
    4. മുഞ്ജപ്പുല്ല്
    5. പാൽമുതക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക