1. ഇക്ഷുകാന്തം

  1. നാ.
  2. ആറു നിലകൾ ഉള്ള ഒരുതരം മാളിക
 2. ഇക്ഷുഗന്ധം

  1. നാ.
  2. കുരുവിക്കരിമ്പ്
  3. ചെറിയഞെരിഞ്ഞിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക