1. ഇക്ഷുകീയ

    1. വി.
    2. ധാരാളം കരിമ്പുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക