1. ഇക്ഷുകോദണ്ഡൻ

    1. നാ.
    2. കരിമ്പു വില്ലായുള്ളവൻ, കാമദേവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക