1. ഇക്ഷുഗന്ധ

  1. നാ.
  2. കുരുവിക്കരിമ്പ്
  3. വയൽച്ചുള്ളി
  4. പാൽമുതക്ക്
  5. ഞെരിഞ്ഞിൽ
  6. ആറ്റുദർഭ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക