1. ഇക്ഷുചാപൻ

    1. നാ.
    2. ഇക്ഷുകോദണ്ഡൻ, കാമൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക