1. ഇക്ഷുജ

    1. വി.
    2. കരിമ്പിൽനിന്നും ഉണ്ടായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക