1. ഇക്ഷുദം

  1. നാ.
  2. കരിമ്പിൻ നീര്
 2. ഈക്ഷിതം

  1. നാ.
  2. കണ്ണ്
  3. നോട്ടം, കാഴ്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക