1. ഇക്ഷുദണ്ഡിക

    1. നാ.
    2. ഒരു ദണ്ഡകവൃത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക